fbpx

Polityka Prywatności i informacje dotyczące plików Cookies

 

 

Dziękujemy, że odwiedzili Państwo naszą stronę lesneprzedmiescie.pl. Chcieliśmy poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz wykorzystujemy pliki cookies. Ta strona ma poinformować Państwa, w jaki sposób i do jakich celów te dane są wykorzystywane i jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa.

 

 

I. Polityka prywatności

 

 Z uwagi na wejście w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO, ARWEKON Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do poszanowania obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych oraz właściwego zabezpieczenia przekazanych jej danych. W związku z powyższym nasza Spółka wprowadza do użytku politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Spółce w przypadkach, w których ARWEKON Sp. z o.o. Sp.k. jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów, osób zainteresowanych współpracą, bądź odwiedzających stronę internetową.

 

 

II. Administrator Danych Osobowych:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ARWEKON Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w  Częstochowie, ul. Odlewników 20 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821603 i posługująca się numerem NIP 9492241569, zwana dalej „Administratorem”.
Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: arwekon@arwekon.pl
Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., a także innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

 

 

 

III. Dane:

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, a także nr telefonu, bądź adres e-mail. W przypadku podjęcia działań bezpośrednio zmierzających do zawarcia z nami umowy deweloperskiej bądź kupna – sprzedaży niezbędne są nam dane, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zamieszkania i korespondencji, PESEL, numer rachunku bankowego a także numer dokumentu tożsamości. Natomiast podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki. 

 

IV. Cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych:

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. 

Oto wyszczególnione cele przetwarzania wraz z podstawami prawnymi oraz okresem przetwarzania:
•  Zawarcie i wykonanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej i sprzedaży nieruchomości (kontakt w sprawie warunków umowy, terminu odbioru nieruchomości, rozliczenia kosztów i innych istotnych kwestii związanych ze zobowiązaniami stron). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane od momentu ich zebrania do czasu wykonania lub rozwiązania powyższych umów.
• Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami stron umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej między stronami umowy.
• Rozliczenie należności publicznoprawnych oraz wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych należy przechowywać przez okres pięciu lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą.
• Wykorzystywanie plików Cookies. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zapytanie na wykorzystywanie cookies przy pierwszym wejściu na stronę internetową). Dane osobowe pochodzące z plików cookies będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
• Cele związane z profilowaniem. Podstawą prawną przetwarzania tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane głównie do celów analitycznych lub prognozy. Państwa zachowania będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się, utraty przydatności lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

 

 

V. Informacja o plikach cookies.

 

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 

VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami

– Internet Explorer

– Chrome

– Safari

– Firefox

– Opera

– Android

– Safari (iOS)

– Windows Phone

– Blackberry

 

 

VII. Udostępnienie danych.

 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://lesneprzemiescie.pl/polityka-prywatnosci/

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.